Bản đồ vệ tinh xã Nghi Kim, thành phố Vinh

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Nam Phương, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trả lời như sau:

Về việc đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch rộng 30,0m qua xóm 5 xã Nghi Kim, UBND thành phố Vinh đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan rà soát. Tuy nhiên, do dự án với chi phí GPMB tương đối lớn, ngân sách Thành phố hiện nay chưa đáp ứng đủ để bố trí đầu tư xây dựng, do đó công trình chưa đủ điều kiện để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022-2025. Thời gian tới, UBND thành phố Vinh tiếp tục giao các phòng, ban liên quan nghiên cứu, xem xét tham mưu UBND Thành phố đề xuất Hội đồng dân dân Thành phố bổ sung vào kế hoạch đầu tư công để có cơ sở triển khai đầu tư xây dựng.

Nếu gia đình ông Nguyễn Nam Phương có nhu cầu về tách thửa thì Nhà nước vẫn đảm bảo quyền lợi theo điều 13 Quy định về việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Nghệ An.