Huyện Thanh Chương

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Thế Hà, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương trả lời như sau:

Qua kiểm tra, trên địa bàn xã Thanh Hương huyện Thanh Chương có 53 hộ dân tại xóm 6 xã Thanh Hương sinh sống ổn định từ trước đến nay trên diện tích đất khoảng 83 ha, tuy nhiên theo pháp lý thì diện tích này vẫn đang do Ban Quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương quản lý, sử dụng. Thời gian vừa qua Ban quản lý rừng phòng hộ đã thực hiện các thủ tục trả lại đất để trình UBND tỉnh thu hồi đất giao lại cho địa phương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên do phạm vi thu hồi đất lớn (diện tích 83 ha với hơn 50 hộ gia đình cá nhân) trong lúc nguồn kinh phí của Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương và UBND xã Thanh Hương còn hạn hẹp nên chưa tiến hành được việc đo đạc dẫn đến chậm thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân, nhiều ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri trong suốt thời gian vừa qua.

Trước nội dung khó khăn đó UBND huyện đã có các Công văn số 1624/UBND-TNMT ngày 03/8/2022 và Công văn số 2009/UBND-TNMT ngày 14/9/2022 báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn UBND huyện triển khai thực hiện việc đo đạc phạm vi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Chương theo Đề án để phục vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

- Căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 8633/STMT-QLĐĐ ngày 01/12/2023 và Công văn số 6202/STNMT-ĐĐBĐVT ngày 04/10/2022: hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1319/QĐ- UBND ngày 11/5/2021 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh trong đó Đề án có nội dung đo đạc và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc nông lâm trường hiện do hộ gia đình cá nhân sử dụng. Tuy nhiên do nguồn kinh phí lớn trước mắt hiện nay theo Đề án Sở Tài nguyên và Môi trường đang đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 Ban quản lý rừng phòng hộ trong đó có huyện Thanh Chương (đối với phần đất giữ lại của Ban quản lý rừng phòng hộ). Đối với phần Ban quản lý rừng phòng hộ trả lại mà hộ gia đình cá nhân đang sử dụng thì Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức lập Thiết kế kỹ thuật- Dự toán theo quy định.

Như vậy việc đo đạc để phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 53 hộ dân ở xóm 13 (cũ) nay là xóm 6, xã Thanh Hương đã được bố trí nguồn kinh phí và nằm trong Đề án được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang trong quá trình triển khai các bước thực hiện, khi được phê duyệt mới có cơ sở thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.