Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được thể hiện ở 3 mức: “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm thấp”.

la-phieu-tin-nhiem-6193.jpeg.webp
Ảnh minh họa. vov.vn

Tại Kỳ họp thứ 16 sẽ tổ chức vào chiều 27/10/2023, 81 đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ bỏ phiếu kín lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 242 /KH-HĐND ngày 8/9/2023 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó:

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm gồm 5 bước:

- Người được lấy phiếu tín nhiệm gửi báo cáo (theo mẫu) và Bản kê khai tài sản, thu nhập đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/9/2023 để Thường trực HĐND tỉnh gửi các đại biểu HĐND tỉnh.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có văn bản thông báo về kết quả tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu (nếu có) gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 01/10/2023 để Thường trực HĐND tỉnh gửi người được lấy phiếu tín nhiệm và các đại biểu HĐND tỉnh.

- Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm thì chậm nhất trước ngày 11/10/2023, đại biểu HĐND tỉnh có thể gửi văn bản đến Thường trực HĐND để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác minh và trả lời bằng văn bản.

- Trước ngày 16/10/2023, đại biểu HĐND tỉnh có thể gửi văn bản đến Thường trực HĐND và người được lấy phiếu tín nhiệm để yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm làm rõ những nội dung thuộc căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm.

- Chậm nhất là 3 ngày trước ngày tổ chức phiên họp lấy phiếu tín nhiệm, người được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo giải trình (theo mẫu) về những vấn đề liên quan đến bản thân được nêu trong báo cáo tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh (nếu có), gửi đến Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến về người được lấy phiếu tín nhiệm.

Trình tự lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII gồm 7 bước:

- Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

- Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại Tổ.

- Thường trực HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả thảo luận tại Tổ. Phiên họp lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu HĐND tỉnh tham dự.

- HĐND tỉnh thành lập Ban kiểm phiếu.

- HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín.

- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

- HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức; trường hợp không xin từ chức thì Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tiếp tại kỳ họp hoặc kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình HĐND tỉnh tiến hành miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm tại kỳ họp hoặc kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2023 tổ chức vào chiều 29/9 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp chuyên đề) vào chiều ngày 27/10/2023, để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Uỷ viên UBND tỉnh được HĐND tỉnh bầu trước ngày 1/1/2023 (30 người).

Trong đó, khối HĐND tỉnh (7 người) gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Khối UBND tỉnh (23 người) gồm: Chủ tịch UBND tỉnh, 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 18 Ủy viên UBND tỉnh gồm: Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; và Giám đốc 13 sở là: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin - Truyền thông, Du lịch, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa - Thể thao, Ngoại vụ.