ct-16961186228121593367209.jpeg

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý III, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ sau khi nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý III và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2023 của Bộ Nội cần tập trung đánh giá và làm rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của Quý III từ đó đề xuất các giải pháp, phương pháp, cách thức triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ của Quý IV năm 2023.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, trong Quý III/2023, số nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao là 218 nhiệm vụ. Trong đó, đã hoàn thành 204 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 93,6%), đang thực hiện 14 nhiệm vụ (chiếm 6,4%).

Nhìn chung, trong Quý III/2023, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng cùng với nỗ lực, quyết tâm người đứng đầu các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ tập trung nguồn lực, dồn sức trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực Nội vụ.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2030; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện quy định trình tự việc cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân; trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định; 02 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 Quyết định; 01 Công điện; Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư và 02 văn bản hợp nhất.

12-47-52-29-09-2023-aminh-1696050722789-1696050723125950070849.jpg

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo

Triển khai kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương; sắp xếp đơn vị hành chính

Đồng thời, tập trung đôn đốc các địa phương triển khai các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; triển khai kế hoạch thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Tiếp tục đổi mới chế độ công vụ, công chức gắn với vị trí việc làm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đặc biệt quan tâm chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Xử lý kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, đề xuất của địa phương, cơ quan, người dân, doanh nghiệp với tinh thần cầu thị, lắng nghe; ý thức, trách nhiệm chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, trách nhiệm giải quyết công việc của công chức, viên chức và người lao động của Bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế, như: Công tác triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chưa kịp thời, đặc biệt là tập huấn, hướng dẫn triển khai các chính sách mới đã ban hành; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị tuy đã được cải thiện nhưng hiệu quả công việc chưa cao.

Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc dẫn đến công việc chậm tiến độ.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác Quý III/2023; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Quý IV/2023 của Bộ Nội vụ.

16-14-32-29-09-2023-photo6102524520863742418y-1696050726800-16960507269481905849349.jpeg

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị

Trình Quốc hội Báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng để triển khai thực hiện nhiệm vụ Quý IV một cách hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ của Quý IV năm 2023, bên cạnh các nhiệm vụ đã được đề ra trong dự thảo Báo cáo, Bộ trưởng nhấn mạnh và yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ xác định việc hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2023 một cách chủ động, chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ được giao; đồng thời, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2024 theo hướng đổi mới, rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm đầu ra.

Chủ động, hoàn thành công tác xây dựng thể chế chính sách gồm: Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, khoá XV 04 văn bản, đề án: Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Báo cáo công tác quản lý cán bộ, công chức; Báo cáo lộ trình cải cách chính sách tiền lương; Báo cáo sơ kết tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh; trình Chính phủ ban hành 12 Nghị định; trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 08 Thông tư.

Đôn đốc các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính; giải quyết vấn đề công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; đôn đốc các địa phương triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; chủ động tham mưu giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc, bất cập khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Xây dựng kế hoạch rà soát các quy định, đánh giá tác động của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Luật có liên quan để có cơ sở đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung các Luật theo quy định.

Tiếp tục giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vấn đề: tôn giáo, tín ngưỡng, mê tín dị đoan; tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc; tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và lường trước các vấn đề phát sinh nhằm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước.

12-48-41-29-09-2023-tc-1696050728787-16960507289571835389646.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Tăng cường công tác đối ngoại trên các lĩnh vực Nội vụ, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lãnh đạo Bộ đi công tác nước ngoài theo Kế hoạch. Chủ động phối hợp với các đối tác quốc tế để triển khai các hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, cải cách công vụ, công chức, nghiên cứu khoa học và khai giảng năm học mới tại Học viện Hành chính Quốc gia.

Tập trung cho công tác chuyển đổi số trong đó: hoàn thiện thể chế, môi trường pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; khẩn trương xây dựng quy chế vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức....

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ để chỉ đạo các đơn vị phụ trách phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.