Cử tri xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu không nâng mức học phí đối với học sinh mầm non từ 40.000 đồng/em/tháng lên mức 60.000 đồng/em/tháng, vì hiện nay sau dịch Covid-19, Nhân dân đang gặp khó khăn, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Mức thu học phí hàng năm được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 Quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 25/9/2019 về sửa đổi, bổ sung mục III, Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016; Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Ngày 14/7/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026. Trong đó, mức học phí học trực tiếp năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non cụ thể như sau:

+ Vùng thành thị (Phường thuộc thành phố Vinh, phường thuộc các thị xã): 300.000 đồng/học sinh/ tháng;

+ Vùng nông thôn (Xã thuộc thành phố Vinh, xã thuộc các thị xã, các huyện đồng bằng, các huyện miền núi): 100.000 đồng/học sinh/tháng;

+ Vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Các huyện vùng cao, các đơn vị thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền): 50.000 đồng/học sinh/ tháng.

(Mức thu học phí học trực tuyến (học Online) bằng 80% mức học phí học trực tiếp quy định ở trên).

Như vậy, mức học phí quy định tại Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An là mức sàn của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng chuyển kết quả trả lời đến Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn để thông báo cho cử tri trên địa bàn được biết./.