Trả lời kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Hoàng, khối 7, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương về công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra

Qua đường dây điện thoại trực tuyến kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, cử tri Nguyễn Văn Hoàng, trú tại khối 7, thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương kiến nghị cơ quan thanh tra các cấp, các ngành thực hiện công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra trên trang thông tin điện tử của ngành để cử tri được biết.

Thanh tra tỉnh trả lời về kiến nghị của cử tri như sau:

- Tại khoản 2, Điều 39, Luật Thanh tra năm 2010 quy định:

“2. Hình thức công khai kết luận thanh tra bao gồm:

  1. a) Công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức họp báo;
  2. b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;
  3. c) Đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;
  4. d) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra;

đ) Cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”.

- Tại khoản 3, Điều 46, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra quy định:

“3. Việc công khai kết luận thanh tra theo những hình thức quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Thanh tra được thực hiện như sau:

  1. a) Công bố tại cuộc họp với thành phần gồm người ra quyết định thanh tra hoặc người được ủy quyền, đại diện Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
  2. b) Ngoài việc công khai kết luận thanh tra theo Điểm a Khoản 3 Điều này, người ra kết luận thanh tra lựa chọn ít nhất một trong các hình thức: thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên Trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng gồm báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử. Thời gian thông báo trên báo nói, báo điện tử ít nhất là 02 lần; trên báo hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 01 số phát hành.”

Thời gian qua cơ quan thanh tra các cấp, các ngành trong tỉnh lựa chọn và áp dụng hình thức công khai kết luận thanh tra là: Công bố kết luận tại cuộc họp với đối tượng được thanh tra. Ngoài ra, lựa chọn hình thức công khai niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

- Hiện nay, Luật Thanh tra năm 2022, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, trong đó quy định nội dung công khai kết luận thanh tra như sau:

Điều 79. Công khai kết luận thanh tra

1. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ký ban hành kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm công khai kết luận thanh tra theo hình thức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này và một trong các hình thức quy định tại các Điểm b, c và d Khoản 3 Điều này.

2. Kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước hoặc bí mật khác theo quy định của luật.

3. Hình thức công khai kết luận thanh tra bao gồm:

a) Đăng ti trêCổng thông tin điện tử của cơ quan thanh tra hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp;

b) Tổ chức cuộc họp công bố kết luận thanh tra với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức họp báo;

c) Thông báo trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng. Đối với cuộc thanh tra do Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra Tổng cục, Cục tiến hành thì thông báo trên một phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương; đối với cuộc thanh tra do Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở, Thanh tra huyện tiến hành thì thông báo trên một phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương;

d) Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Sau khi Luật Thanh tra có hiệu lực và Chính phủ quy định chi tiết Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022; Thanh tra tỉnh sẽ chỉ đạo thanh tra các cấp các ngành trong tỉnh thực hiện công khai kết luận thanh tra theo đúng quy định.

Phan Trung Tú
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An