- Văn bản trả lời của các Bộ, ngành Trung ương

- Văn bản trả lời của UBND tỉnh, các ngành liên quan