Ngày 6/3/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước (viết tắt là Nghị định số 29/2024/NĐ-CP), theo đó, Nghị định số 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh lãnh đạo, quản lý khác với Quy định số 20-QĐ/TU, ngày 28/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (viết tắt là Quy định số 20- QĐ/TU).

bna_img_0727-856cef3a94ce45b7a74387381b135f33.jpg
Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh minh họa: Thành Duy

Trong thời gian chờ sửa đổi Quy định số 20-QĐ/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất về tiêu chuẩn một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý để áp dụng thực hiện trong công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử như sau:

1. Đối với các chức danh Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam: Áp dụng tiêu chuẩn theo Nghị định số 29/2024/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó:

Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác theo quy định của cấp có thẩm quyền;

Về trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

2. Đối với các chức danh Phó Giám đốc Sở, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam:

Về trình độ chuyên môn: Áp dụng tiêu chuẩn theo Nghị định số 29/2024/NĐ-CP của Chính phủ, tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác theo quy định của cấp có thẩm quyền;

Các tiêu chuẩn khác: Tiếp tục thực hiện theo Quy định số 20-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Đối với các trường hợp đang công tác trong lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước thì phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP nhưng không phải đáp ứng ngay tiêu chuẩn về quản lý Nhà nước theo quy định của chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm. Đối với các trường hợp này phải hoàn thiện tiêu chuẩn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm.

4. Đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhưng thuộc thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc chuẩn y của các cơ quan Trung ương (các chức danh cán bộ thuộc diện song trùng quản lý giữa cơ quan Trung ương và địa phương): Trường hợp tiêu chuẩn, điều kiện chức danh giữa văn bản của cơ quan ở Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quy định khác nhau thì áp dụng văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc chuẩn y. Đối với tiêu chuẩn cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện theo Điều lệ và quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

5 Đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khác thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và không thuộc các trường hợp nêu trên: Tiếp tục thực hiện theo Quy định số 20-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, giải quyết.