Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2021) tại thành phố Vinh

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo triệu tập kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; xem xét báo cáo kết quả công tác năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Các báo cáo dự kiến trình Kỳ họp

 1. Báo cáo công tác năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
 2. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.
 3. Báo cáo công tác năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
 4. Báo cáo công tác năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
 5. Báo cáo công tác năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.
 6. Báo cáo công tác năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh.
 7. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh.
 8. Thông báo về hoạt động năm 2021 của MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của của tri và Nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết.
 9. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 10. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2022.
 11. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 12. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVIII; việc thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.
 13. Báo cáo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 14. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 15. Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách năm 2020; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2022.
 16. Báo cáo về tài chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020.
 17. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 18. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 19. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 20. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 21. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 22. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 23. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 24. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 25. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 26. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 27. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid – 19 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 năm 2021.
 28. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021, nhiệm vụ năm 2022.
 29. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.
 30. Báo cáo của UBND tỉnh việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2021; nhiệm vụ năm 2022.

 

    Các nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp 

 1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
 2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022.
 3. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn ngân sách địa phương).
 4. Nghị quyết về Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (nếu có).
 5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 6. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 -31/12/2024.
 9. Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 10. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 11. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025.
 12. Nghị quyết phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý.
 13. Nghị quyết phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.
 14. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019 tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An.
 15. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021.
 16. Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025.
 17. Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2022 và ổn định đến năm 2025.
 18. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020.
 19. Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022.
 20. Nghị quyết về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025.
 21. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022.
 22. Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm khối bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 23. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 195/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 24. Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực.
 25. Nghị quyết về lệ phí đăng ký cư trú và diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 26. Nghị quyết quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.
 27. Nghị quyết về cơ chế, chính sách trích ngân sách địa phương để thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường tỉnh, giai đoạn 2022-2025.
 28. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và nghệ sĩ đang làm việc tại Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.
 29. Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 30. Nghị quyết quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 31. Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non và học sinh phổ thông học kỳ I năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 32. Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 33. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
 34. Nghị quyết quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 35. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
 36. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh "về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020".
 37. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh "về các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An".
 38. Các Nghị quyết về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự kiến chương trình Kỳ họp

Thời gian, địa điểm: kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2021) tại thành phố Vinh, cụ thể:

- Ngày 07/12/2021:

+ Buổi sáng: khai mạc, nghe các báo cáo, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền - bầu Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh; công tác thi đua khen thưởng;

+ Buổi chiều: thảo luận tại Tổ.

- Ngày 08/12/2021:

+ Buổi sáng: thảo luận tại Hội trường;

+ Buổi chiều: chất vấn và trả lời chất vấn.

- Ngày 09/12/2021:

+ Buổi sáng: thông qua dự thảo nghị quyết và bế mạc kỳ họp

(Kỳ họp sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên: Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn, bế mạc kỳ họp. Tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp - 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747).

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An