Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ khai mạc vào lúc 08 giờ, ngày 28 tháng 02 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Vinh, số 25, đường Lê Mao, thành phố Vinh.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền và xem xét, thảo luận,  thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gồm:

- Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách trung ương.

- Nghị quyết về xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương.

- Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công.

Trước khi xem xét, quyết nghị các dự thảo nghị quyết trên, HĐND tỉnh sẽ nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tóm tắt các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp; đại diện Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết phối hợp với các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khẩn trương hoàn thiện và gửi đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh để phục vụ công tác thẩm tra; hoàn thiện dự thảo nghị quyết để gửi đại biểu HĐND tỉnh và chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp; phân công đại diện lãnh đạo UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

 Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo kết quả thẩm tra với Thường trực HĐND tỉnh; giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung, chương trình, các văn bản liên quan đến kỳ họp; đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ họp./.