Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh năm 2018, kế hoạch năm 2019; xem xét báo cáo kết quả công tác năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và một số báo cáo liên quan; xem xét, thông qua các dự thảo Nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; chất vấn và trả lời chất vấn; thực hiện công tác cán bộ và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 dự kiến tổ chức trong hai ngày rưỡi (2,5 ngày), từ ngày 10/12/2018 đến ngày 12/12/2018 tại thành phố Vinh. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự kỳ họp.