Nay do có sự thay đổi về chương trình công tác, Thường trực HĐND tỉnh thông báo lại như sau:

Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVI tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2015 tại thành phố Vinh.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết để sắp xếp nhiệm vụ công tác và bố trí thời gian tham dự họp./.

File Thông báo tải tại đây.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An