1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

2. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới.

3. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

4. Danh mục các dự thảo nghị quyết UBND tỉnh dự kiến trình kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

5. Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

* (xem và tải toàn bộ tài liệu tại đây)