1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVIII.

2. BC tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023.

3. BC kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 07, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII