1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6.

2. Báo cáo tóm tắt kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

3. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 5:

- Trước kỳ họp.

- Trong và sau kỳ họp.

- Nội dung theo đơn vị bầu cử.