1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII.

2. Tóm tắt Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018.

3. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII.

4. Một số nội dung tóm tắt các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII:

- DTNQ về sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Nghị quyết số 200/2015 /NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh).

- DTNQ quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- DTNQ về cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2020.

- DTNQ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2020.

Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03

- DTNQ quy định về nội dung và mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát phản biện xã hội của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.