1. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

2. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII.

3. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII.