1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVII. 2. Báo cáo tóm tắt tình hình KTXH năm 2016. 3. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 2.