- Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa XVII.

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh và các vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận trong phiên chất vấn tại kỳ họp 15 - HĐND tỉnh khoá XVI.

- Dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XVII