- Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVI.

- Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

Thường trực HĐND tỉnh