Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII