Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa XVI (Tải file tại đây).