*) Các tài liệu khác:

- Chương trình kỳ họp.

- Nội quy kỳ họp.

- Phân công địa điểm thảo luận Tổ.

- Định hướng nội dung thảo luận.

- Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Tài nguyên và Môi Trường.

A. BÁO CÁO:

1. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (bản đầy đủ).

Báo cáo tóm tắt.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII.

- Trước kỳ họp.

- Trong và sau kỳ họp.

- Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ 6.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII.

4. Báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

5. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết.

6. Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018.

7. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

8. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

9. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

10. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

11. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

12. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

13. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

14. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

15. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

16. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

17. Báo cáo kết quả rà soát quỹ đất lâm nghiệp gắn với điều chỉnh diện tích, ranh giới 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

18. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và kết quả tổ chức sơ kết.

19. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

- Thường trực.

- Ban Kinh tế và Ngân sách.

- Ban Pháp chế.

- Ban Văn hóa - Xã hội.

- Ban Dân tộc.

20. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9 .

21. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

22. Báo cáo tổng hợp kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay (chưa được giải quyết).

B. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DTNQ:

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

2. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

3. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ, rừng sản xuất theo quy định tại khoản 3, điều 20 Luật Lâm nghiệp để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Yên Thành và các thị xã: Cửa Lò, Thài Hòa.

6. Nghị quyết về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết về việc kết quả giám sát công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2018.

8. Nghị quyết quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian gửi báo cáo tài chính ngân sách của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh.

9. Nghị quyết quy định việc sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết về phân bổ kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

11. Nghị quyết về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

12. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam và tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết về chủ trương bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km0-Km15).

15. Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

16. Nghị quyết xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2018 trở về trước đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

17. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nghệ An.

18. Nghị quyết về chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

19. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An.

20. Nghị quyết quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; trách nhiệm đóng góp và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

21. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

22. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2020.