* Nội quy kỳ họp.

* Chương trình kỳ họp.

* Phân công thảo luận Tổ.

* Định hướng thảo luận.

I. KỲ HỌP XEM XÉT CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch năm 2020.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII:

- Trước kỳ họp;

- Sau kỳ họp.

- Sau thẩm tra.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII.

4. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền , ý kiến , kiến nghị của Nhân dân địa phương ; đề xuất , kiến nghị của Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết .

5. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh .

6. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về công tác năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

- Thường trực;

- Ban Pháp chế;

- Ban Kinh tế - Ngân sách;

- Ban Văn hóa - Xã hội;

- Ban Dân tộc.

7. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 .

8. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

- Thường trực.

- Ban Pháp chế.

- Ban Kinh tế - Ngân sách.

- Ban Văn hóa - Xã hội.

- Ban Dân tộc.

9. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

10. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác năm 2019 (kiểm điểm điều hành); nhiệm vụ năm 2020.

11. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

12. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

13. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

14. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

15. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

16. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

17. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

18. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

19. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 gắn với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

20. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

21. Báo cáo của UBND tỉnh việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh.

22. Báo cáo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay.

23. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay .

24. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

25. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

26. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành năm 2019; nhiệm vụ năm 2020.

II. KỲ HỌP THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020.

3. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2020.

7. Nghị quyết về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020.

8. Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018.

9. Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020.

10. Nghị quyết thông qua nguyên tắc định giá và bảng giá đất các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- DTNQ sau thẩm tra.

11. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị mới tại phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn, khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

16. Nghị quyết thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện: Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tương Dương, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.

17. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

18. Nghị quyết về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

19. Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí để hợp đồng lao động phục vụ việc nấu ăn bán trú tại các trường mầm non công lập thuộc các xã đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An.

20. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

21. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

22. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An “việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.