1. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tritrước, trong và sau kỳ họpthứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII.

- Trước kỳ họp.

- Trong và sau kỳ họp.