1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII.

Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trong và sau kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII.