- Giấy mời dự họp báo ; Chương trình họp báo

- Dự kiến, nội dung chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

- Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII