1. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh và các vấn đề đã hứa, tiếp thu trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khoá XVI

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.