1. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế-xã hội năm2016; nhiệm vụ năm 2017.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử triđược gửi đến kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII.