1. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa XVII.