1. Dự kiến Chương trình kỳ họp 14 - HĐND tỉnh khóa XVI.

2. Danh mục các báo cáo, Tờ trình, DTNQ trình kỳ họp 14.

3. Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

Báo cáo (đầy đủ) tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015.

4. Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI.