1. Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVI.

Tải file để xem chi tiết tại đây.

2. Báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2013, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2013.

Tải file để xem chi tiết tại đây.

3. Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVI.

Tải file để xem chi tiết tại đây.