01. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVI.

(Tải file để xem chi tiết tại đây)

02. Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch năm 2014.

(Tải file để xem chi tiết tại đây)