1. Dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII.

2. Báo cáo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.

3. Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII:

- Trước kỳ họp.

- Trong và sau kỳ họp.