1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khoá XVII.

2. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

3. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII .