1. Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khoá XVII.

2. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020.

3. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII:

- Trước kỳ họp ;

- Trong và sau kỳ họp.