Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) bao gồm 14 chương và 206 điều, cụ thể như sau:

Chương I. Những quy định chung

Chương II. Quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai

Chương III. Địa giới hành chính và điều tra cơ bản về đất đai

Chương IV. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Chương V. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Chương VI. Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Chương VII. Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chương VIII. Tài chính về đất đai và giá đất

Chương IX. Hệ thống thông tin đất đaivà cơ sở dữ liệu đất đai

Chương X. Chế độ sử dụng các loại đất

Chương XI. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Chương XII. Thủ tục hành chính về đất đai

Chương XIII. Giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai

Chương XIV. Điều khoản thi hành.

Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An xin gửi tới bạn đọc và cử tri các tài liệu liên quan đến lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi):

1. Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). (Tải file tại đây)

2. Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). (Tải file tại đây)

3. Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung cơ bản của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). (Tải file tại đây)

4. Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) (Tải file tại đây).