I. CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội quy kỳ họp

2. Chương trình kỳ họp

3. Phân Tổ thảo luận

4. Định hướng thảo luận tổ

II. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế-xã hội năm2016; nhiệm vụ năm 2017.

- Bản tóm tắt.

- Bản đầy đủ.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử triđược gửi đến kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XVII.

3. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnhtham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết.

4. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm2016; nhiệm vụ năm 2017.

5. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.

6. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIVcủa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

7. Báo cáo kết quả công tác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm2016; nhiệm vụ trọng tâm năm 2017:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Kinh tế và Ngân sách;

- Ban Văn hóa - Xã hội;

- Ban Pháp chế;

- Ban Dân tộc.

8. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

9. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.

10. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016.

11. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.

12. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo giải trình.

13. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo giải trình.

14. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.

15. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2016; kế hoạch đầu tư công năm 2017.

16. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.

17. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.

18. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.

Báo cáo giải trình.

19. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

20. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành năm 2016; nhiệm vụ năm 2017.