I. CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. (Tải file tại đây)

2. Báo cáo kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. (Tải file tại đây)

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013. (Tải file tại đây)

4. Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. (Tải file tại đây)

5. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. (Tải file tại đây)

6. Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. (Tải file tại đây)

7. Báo cáo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013. (Tải file tại đây)

8. Báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2013. (Tải file tại đây)

9. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh và kết quả giải quyết các vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khoá XVI và kết quả thực hiện các kiến nghị của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thông qua hoạt động giám sát, khảo sát trong 6 tháng đầu năm 2013. (Tải file tại đây)

10. Báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

- Thường trực, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh. (Tải file tại đây)

11. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:

- Thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết (Tải file tại đây)

- Thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản (Tải file tại đây)

- Thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách (Tải file tại đây)

12. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh. (Tải file tại đây)

13. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp Chế HĐND tỉnh.

- Thẩm tra các Báo cáo trình Kỳ họp (Tải file tại đây)

- Thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)

14. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIII. (Tải file tại đây)

15. Tòa án nhân dân tỉnh: báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. (Tải file tại đây)

16. UBMTTQ tỉnh: Thông báo về hoạt động của MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền, về những ý kiến, kiến nghị của UB MTTQ đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND tỉnh. (Tải file tại đây)

17. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9. (Tải file tại đây)

18. Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết, Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. 2013. (Tải file tại đây)

II. Các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp:

1. Nghị quyết công nhận đô thị Sông Dinh huyện Quỳ Hợp là đô thị loại 5.

- Tờ trình của UBND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)

- Đề án Sông Dinh. (Tải file tại đây)

2. Nghị quyết về tăng cường đầu tư xây dựng mới và nâng cấp cơ sở vật chất Trạm y tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2015.

- Tờ trình của UBND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)

3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 316/2010/NQ-HĐND về một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao.

- Tờ trình của UBND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)

4. Nghị quyết về mức chi đầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chi hỗ trợ các hoạt động khuyến nông và chi hỗ trợ xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả cho các cấp chính quyền ở địa phương theo chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

- Tờ trình của UBND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)

5. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ kinh phí cho xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2013-2020.

- Tờ trình của UBND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)

6. Nghị quyết về đối tượng, mức thu và quản lý, sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tờ trình của UBND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)

7. Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013.

- Tờ trình của UBND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)

8. Nghị quyết về bổ sung chương trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013.

- Tờ trình của UBND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)

9. Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND về đào tạo, bổi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài.

- Tờ trình của UBND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)

10. Nghị quyết về thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh.

- Tờ trình của UBND tỉnh. (Tải file tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết. (Tải file tại đây)