*) TÀI LIỆU KHÁC:

- Giấy mời và chương trình kỳ họp.

- Phân công Thảo luận Tổ.

- Định hướng thảo luận

- Báo cáo trả lời chất vấn:

+ Ban Dân tộc tỉnh: Báo cáo , Phụ lục

+ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Báo cáo

I. KỲ HỌP DỰ KIẾN XEM XÉT CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2018; Kế hoạch năm 2019:

- Báo cáo tóm tắt.

2. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII.

- Trước kỳ họp.

- Trong và sau kỳ họp.

4. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn, các vấn đề đã hứa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII.

5. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về công tác năm 2018; nhiệm vụ năm 2019:

Thường trực; Ban Pháp chế ; Ban Kinh tế và Ngân sách ; Ban Văn hóa - Xã hội ; Ban Dân tộc

7. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

8. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

9. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

10. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

11. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018.

12. Báo cáo tóm tắt các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp.

13. Báo cáo tóm tắt các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp.

14. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

15. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các vấn đề giữa kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7, giữa kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII.

17. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác năm 2018 (kiểm điểm điều hành); nhiệm vụ năm 2019.

18. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

19. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

20. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

21. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

22. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

23. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

24. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

25. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

26. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 gắn với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

27. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2018; nhiệm vụ năm 2019.

28. Báo cáo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay.

29. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

30. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 (word). (Bản pdf)

II. KỲ HỌP DỰ KIẾN THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019.

3. Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức quản lý hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh.

9. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

11.Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020.

12.Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

13.Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14.Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15.Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

1 6.Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018”.

(Các tài liệu đang được tiếp tục cập nhật)