*) Các tài liệu khác:

- Phân công thảo luận Tổ (có sự thay đổi so với kỳ 5).

- Định hướng nội dung thảo luận.

- Giấy mời kỳ họp.

- Chương trình kỳ họp.

- Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Công thương.

- Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Khoa học và Công nghệ.

I. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họpthứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII:

- Trước kỳ họp.

- Trong và sau kỳ họp.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII.

4. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnhtham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết.

5. Báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

6. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII.

7. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

8. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

9. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

10. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

11. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

12. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

13. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

14. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

15. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

16. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

17. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

18. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018:

- Thường trực.

- Các Ban: Ban KTNS; Ban Pháp chế; Ban VHXH; Ban Dân tộc.

19. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6.

20. Tổng hợp kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

21. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

22. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

23. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

II. DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 6

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

2. Nghị quyết xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2017 trở về trước đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

4. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An.

9. Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia và các giải thưởng do tỉnh quy định.

10. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia từ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnhNghệ An.

11. Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thứ 5 và thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

12. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

13. Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 74/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động.

14. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

15. Nghị quyết về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

16. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2019.

17. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh“việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

(Lưu ý: Các tài liệu đang được tiếp tục cập nhật)