I. Các báo cáo:

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

Tải file tại đây.

2. Báo cáo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

Tải file tại đây.

3. Báo cáo công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2012; nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

Tải file tại đây.

4. Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của các đoàn giám sát HĐND tỉnh, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh và các vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVI.

Tải file tại đây.

5. Thông báo về hoạt động của UBMTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, về những ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND tỉnh.

Tải file tại đây.

6. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6.

Tải file tại đây.

7. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Tổ (chiều ngày 11/12/20120).

Tải file tại đây.

II. Các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh:

1. Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

2. Về chế độ đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

3. Về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

4. Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

5. Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

6. Về đặt tên đường phố tại thị xã Cửa Lò.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

7. Về quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

8. Về sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách xây dựng thiết chế VHTT-TT đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

09. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Dự thảo Nghị quyết. Tải file tại đây.

(Các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết đang tiếp tục được cập nhật).

Thường trực HĐND tỉnh