*) Các tài liệu khác:

- Phân công thảo luận Tổ.

- Định hướng nội dung thảo luận.

- Giấy mời kỳ họp.

- Nội quy kỳ họp

- Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Báo cáo trả lời chất vấn của Sở Giao thông vận tải

I. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về quyết toán ngân sách năm 2016; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2018.

3. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết.

4. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII:

Trước kỳ họp.

Trong và sau kỳ họp.

5. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

6. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

7. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

8. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh.

9. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

10. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

11. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

12. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

13. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

14. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

15. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

16. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2017; nhiệm vụ năm 2018 (theo quy định tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020).

17. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 gắn với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

18. Báo cáo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay.

19. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn, các vấn đề đã hứa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII.

20. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.

21. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành năm 2017; nhiệm vụ năm 2018.

22. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5./.


II. CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

1. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Nghị quyết số 200/2015 /NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh).

Dự thảo mới sau thẩm tra

2. Nghị quyết quy định về Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo mới sau thẩm tra

3. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo mới sau thẩm tra

4. Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số mức chi sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo mới sau thẩm tra

5. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 70/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2020.

Dự thảo mới sau thẩm tra

6. Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2020.

Dự thảo mới sau thẩm tra

7. Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo mới sau thẩm tra

8. Nghị quyết thông qua quy định mức thu, chế độ quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo mới sau thẩm tra

9. Nghị quyết quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo mới sau thẩm tra

10. Nghị quyết quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo mới sau thẩm tra

11. Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát phản biện xã hội của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo mới sau thẩm tra

12. Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo mới sau thẩm tra

13. Nghị quyết về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả giám sát tình hình quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

17. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2018.

18. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

(Lưu ý: Các tài liệu đang được tiếp tục cập nhật)