I. CHƯƠNG TRÌNH

1. Nội quy kỳ họp

2. Chương trình kỳ họp

3. Phân Tổ thảo luận

4. Định hướng thảo luận tổ

II. CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Kinh tế và Ngân sách;

- Ban Văn hóa - Xã hội;

- Ban Pháp chế;

- Ban Dân tộc.

2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4.

3. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2016.

4. Báo cáo tóm tắt kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

5. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

6. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết.

7. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

8. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

9. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

10. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

11. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017:

- Bản đầy đủ.

- Bản tóm tắt.

12. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

13. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

14. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

15. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

16. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

17. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

18. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

19. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

20. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn, các vấn đề đã hứa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII.

21. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII.

22. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay.