*) Các báo cáo:

1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

4. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

5. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

6. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 .

7. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

8. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

9. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

10. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2016.

11. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh và các vấn đề đã hứa, tiếp thu trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khoá XVI .

12. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

13. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

14. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

15. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết .

16. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp .

17. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh:

- Thường trực HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

- Ban Kinh tế và Ngân sách.

- Ban Văn hóa - Xã hội.

- Ban Pháp chế.

- Ban Dân tộc

18. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

*) Các tài liệu khác:

- Phân tổ thảo luận.

- Nội quy kỳ họp.

- Chương trình kỳ họp.