- Tải và xem tài liệu kỳ họp tại đây

Hoặc quét Mã QR tài liệu: