- Tải và xem tài liệu kỳ họp tại đây

- Mã QR tài liệu: