I. CÁC BÁO CÁO:

1. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND năm 2015; nhiệm vụ năm 2016.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2015; nhiệm vụ năm 2016.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh năm 2015; nhiệm vụ năm 2016.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh năm 2015; nhiệm vụ năm 2016.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2015; nhiệm vụ năm 2016.

6. Báo cáo tổng hợp tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh. (đọc tại Hội trường)

7. Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh.

8. Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

- Thẩm tra NSNN.

- Thẩm tra kế hoạch đầu tư công.

- Thẩm tra Tờ trình.

9. Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

10. Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

- Thẩm tra các báo cáo.

- Thẩm tra các Tờ trình, DTNQ.

11. Báo cáo tổng hợp tóm tắt kết quả thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. (đọc tại Hội trường)

12. Báo cáo tổng hợp các kiến nghị qua giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa được giải quyết.

13. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 15, HĐND tỉnh khóa XVI.

14. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015; nhiệm vụ và giải pháp năm 2016 (và báo cáo tóm tắt đọc tại Hội trường).

15. Báo cáo của UBND tỉnh tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị cử tri và đại biểu HĐND tỉnh và các vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 14.

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ 14.

- Báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề đã hứa, ghi nhận tại phiên chất vấn nhiệm kỳ XVI.

- Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị khảo sát, giám sát.

16. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; nhiệm vụ năm 2016

17. Báo cáo quyết toán năm 2014, tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2015; dự toán và phân bổ ngân sách năm 2016.

18. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; nhiệm vụ năm 2016.

19. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2015; nhiệm vụ năm 2016.

20. Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2015; nhiệm vụ năm 2016.

21. Báo cáo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội năm 2015; nhiệm vụ năm 2016.

22. Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2015; nhiệm vụ năm 2016.

23. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Báo cáo kết quả công tác năm 2015; phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

24. Toà án nhân dân tỉnh: Báo cáo kết quả công tác năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

25. Uỷ ban MTTQ tỉnh: Thông báo về hoạt động của UBMTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND tỉnh.

26. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

27. Báo cáo tiếp thu, giải trình của UBND tỉnh các vấn đề sau thẩm tra Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

28. Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2015, nhiệm vụ phương hướng năm 2016.

29. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.

30. Báo cáo kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020.

II. CÁC TÀI LIỆU KHÁC

- Chương trình kỳ họp

- Phân Tổ thảo luận

- Định hướng thảo luận tổ

- Nội quy kỳ họp