I. Các báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

2. Báo cáo hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

5. Báo cáo hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

6. Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh.

7. Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

- Báo cáo XDCB.

- Báo cáo NSNN.

Báo cáo kết quả thẩm tra DTNQ của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

8. Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh.

9. Báo cáo kết quả thẩm tra báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Pháp chế HĐND tỉnh (1)

Báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ban Pháp chế HĐND tỉnh (2).

10. Tổng hợp báo cáo thẩm tra của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh (đọc tại hội trường);

11. Báo cáo tổng hợp các kiến nghị qua giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND chưa được giải quyết.

12. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 14.

13. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015;nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2015 (và báo cáo tóm tắt đọc tại Hội trường).

14. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015;nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

15. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2015;nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

16. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

17. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

18. Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

19. Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

20. Báo cáo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

21. Báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

22. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh và các vấn đề đã hứa, tiếp thu ghi nhận trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 13.

23. Kết quả giải quyết kiến nghị của các đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh;

24. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

25. Toà án nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2015; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

26. Uỷ ban MTTQ tỉnh: Thông báo về hoạt động của UBMTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị của UBMTTQ đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND tỉnh (đọc tại Hội trường);

27. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 của Quốc hội (đọc tại Hội trường)

28. Báo cáo tổng hợp thảo luận Tổ.

II. Các tài liệu khác:

Chương trình kỳ họp

Phân Tổ thảo luận

Định hướng thảo luận tổ

Nội dung chất vấn