Về kiến nghị của xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Sở Văn hóa và Thể thao trả lời như sau:

Từ năm 2015, chế độ hỗ trợ cho người trông coi bảo vệ các di tích đã được xếp hạng các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được áp dụng theo quy định tại Quyết định số 5542/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Theo đó, phụ cấp hợp đồng bảo vệ di tích do đơn vị được phân cấp quản lý trực tiếp di tích chi trả nhưng không quá 2 hệ số lương cơ bản/người/tháng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ:

  • Di tích cấp tỉnh: 150.000đ/di tích/tháng
  • Di tích cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt: 200.000đ/di tích/tháng

Số kinh phí còn lại do đơn vị chi trả tự cân đối kinh phí.

Ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó quy định mức hỗ trợ trông coi bảo vệ di tích được tăng lên như sau:

  • Di tích cấp tỉnh: 500.000đ/di tích/tháng
  • Di tích cấp quốc gia: 1.000.000đ/di tích/tháng
  • Di tích quốc gia đặc biệt: 3.000.000đ/di tích/tháng